lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskningsrapport: Innovation i handeln

Publicerad: 2019-06-19

Handelsbranschen befinner sig mitt i en tid av stora omfattande föränd­ringar, vad gäller till exempel människors ändrade köpmönster, digitalisering, urbanisering och globalisering. Dessa utmaningar och möjligheter sätter fokus på branschens förmåga att förnya sig – att innovera.

Det innebär något annat än att uppfinna nya saker, såsom att kunna kombinera resurser på nya sätt och att ha förmågan att hantera den process som det innebär att gå från idé till verklighet, samt förmågan att kunna dra ut värdet ur innovationen. Branschens produkt är en på många sätt sammanflätad kombination av den produkt som säljs och tjänsten, det vill säga det serviceerbjudande som följer varan i hela köp- och säljprocessen. Denna kombination ställer speciella krav på handeln.

Mycket av den kunskap som finns kring innovation och innovationsprocesser i organisationer handlar om organisationer som tillverkar produkter. Även om delar
av det tänkande som finns – i en forskningstradition som sträcker sig ganska långt tillbaka i tiden – är långt ifrån allt tillämpbart på handelns verksamhet. Det gör att denna forskning plöjer ny mark både teoretiskt och praktiskt. Här finns således ett stort behov av kunskapsutveckling. Dessutom befinner sig handeln i ett komplext system med leverantörer som är fristående från handeln, andra nyckelleverantörer, till exempel förpackningsleverantörer som också är fristående, men där systemet som sådant ändå måste åstadkomma innovation som i slutledet tillfredsställer och attraherar en potentiell konsument. Här blir förmåga att bygga relationer och arbeta med innovation över gränserna centralt och ett tema som vår forskning ägnat tid åt.

Denna utveckling är som framgår mångfacetterad och det är viktigt att belysa den ur flera perspektiv. Centrum för handelsforsknings verksamhet är unik i den bemärkelse att vi i samtliga forskningsprogram arbetar tvärvetenskapligt där forskare från alla de discipliner som är representerade i Centrum för handelsforskning finns med i varje forskningsprogram. Detta garanterar en mångsidig belysning av de forskningsproblem som vi tar oss an. Under 2014–2015 har vi drivit forskningsprogrammen E-handel och Kunniga kunder. Därefter startade vi programmen Retail destination och Retail innovation.

I denna skrift sammanfattas forskningsresultaten från forskningsprogrammet Retail Innovation. Ansvariga för programmet har Annika Olsson och Ulf Johansson varit. Deltagande forskare utöver Annika och Ulf, har varit Karla Marie Batingan Paredes, Ulf Elg, Jens Hultman, Carin Rehncrona, Anette Svingstedt och Axel Welinder. Under 2016, 2017 och 2018 har resultat från programmet presenterats vid forskningsseminarier och workshops som Centrum för handelsforskning har arrangerat. Resultaten har också presenterats vid vetenskapliga konferenser och vid praktikerkonferenser som tidigare också beskrivits i rapporter och vetenskapliga artiklar. Nu presenterar vi de samlade resultaten inom ramen för Handelsrådets rapportserie.

Trevlig läsning!

Innovation i handeln

Annika Olsson
Professor i förpackningslogistik
Lunds Tekniska Högskola
Rektor Campus Helsingborg

Telefon: +46462229734
E-post: annika.olsson@plog.lth.se

Mer om Annika Olssons forskning i Lunds universitets forskningsportal

Mer om Centrum för handelsforskning