lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta områden

Publicerad: 2023-11-08

En ny rapport presenterar olika samarbetsformer som främjar trygghet inom dagligvaruhandeln i utsatta områden.

En hög grad av upplevd trygghet i stadsmiljön är viktig både för invånarnas välbeffinande och för att platsen ska vara attraktiv för andra att besöka. Syftet med detta forskningsprojekt har varit att undersöka samarbetsformer för att främja upplevd trygghet på handelsplatser i utsatta områden.

Forskningen leddes av forskare Cecilia Cassinger, Ola Thufvesson och Carin Rehncrona från Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet i samarbete med konsultföretaget Platspilot AB. Målet med forskningsprojektet var att öka förståelsen för samarbetsmodeller som främjar trygg handel i stadsområden som av polismyndigheten klassificeras som utsatta. Inom ramen för projektet granskades de utmanande förhållandena som påverkar dagligvaruhandeln i områden där attraktivitet och trygghet är bristvaror och hur olika aktörer samarbetar för att hantera dessa utmaningarna.