lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Handelns uppsatspris 2017 till student på Lunds universitet

Publicerad: 2017-05-31

Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen har genom en gemensam jury valt ut Anna Spitzkats uppsats om framväxten av popup-butiker som vinnare av Handelsrådets uppsatspris.

Bland drygt 40 nominerade uppsatser har juryn valt ut studenten Anna Spitzkats uppsats som vinnare av Handelsrådets studentuppsatspris 2017. Annas studie behandlar trenden med popup-butiker och har titeln ”Here today, gone tomorrow – Consumer experiences at fashion pop-up sales”. Handledare har varit Christian Fuentes som är forskare på Institutionen för service management och tjänstevetenskap och är knuten till Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.

Den är en välskriven uppsats med såväl teoretisk som praktisk betydelse, enligt Agneta Marell, medlem i juryn. Uppsatsförfattaren har gjort en gedigen studie med nya infallsvinklar.

Konsumenter blir allt mer rörliga och upplevelser får allt större utrymme i konsumenters beteende. Denna trend syns bland annat i förekomsten och den fortsatta framväxten av s.k. popup-butiker. Popup-butikers speciella egenskaper ligger till grund för denna studies problemformulering och syfte. Författaren har ett individperspektiv och studerar konsumentens upplevelser med en sociokulturell ansats.

Genom att studera hur popup-försäljningen är organiserad och vilka konsumtionsupplevelser och konsumtionserfarenheter konsumenten har och får, vill författaren bidra med ökad kunskap om och förståelse för hur konsumentbeteende påverkas av tillfälliga och temporära försäljningsställen.

Läs mer på: www.handelsradet.se

För mer information om uppsatspriset kontakta Jenny Dahlerus, informatör, Handelsrådet, jenny.dahlerus@handelsradet.se